Wydanie dokumentacji medycznej

1. W trakcie hospitalizacji Pacjent ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej z procesu leczenia. Dokumentacja jest przeglądana przez Pacjenta lub osobę przez nią upoważnioną w obecności lekarza prowadzącego lub lekarza kierującego Oddziałem. W powyższym przypadku nie jest wymagane pisemne sporządzenie „Wniosku”.
2. Po zakończonej hospitalizacji pacjent lub osoba pisemnie przez niego upoważniona ma prawo uzyskania pełnej dokumentacji medycznej przez złożenie Wniosku o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej w formie:
Ustnej
Osobiście:
w administracji Szpitala (II piętro)
Pisemnej
Drogą mailową:
dokumentacja@szpitalskawina.pl

Drogą listowną:
ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina
z dopiskiem: "Dokumentacja medyczna"

Wniosek jest dostępny:
w Rejestracji
w Administracji
na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego (wzór Wniosku o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej)
3. Opłata:

  • Kalkulację kosztów kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości stron kopii/wyciągu/odpisu x cena jednostkowa zgodna z obowiązującym Cennikiem Szpitala.
  • Cena jednostkowa kopii/wyciągu/odpisu ustalana jest na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 52 poz. 417 z 2009 roku). Pacjent lub upoważniona przez niego osoba uiszcza wyliczoną kwotę  w Rejestracji lub w formie przelewu na konto Szpitala.
  • Na podstawie ustawy art. 28, ust.2a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3.
4. Sposób realizacji wniosku:

Kserokopia/wyciąg/odpis/forma elektroniczna dokumentacji medycznej wydawana jest przez pracownika Szpitala zgodnie z zaznaczoną we wniosku dyspozycją.

  • Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną.
    Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 19.00 w Rejestracji lub po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu innego terminu (tel. kontaktowy:12 444 65 26 wew. 9).
  • Wysyłka za pośrednictwem UPS za pobraniem w kwocie 20,72 zł. Przy odbiorze należy uiścić opłatę za wysyłkę oraz załączone kopie dokumentacji. W przypadku nieodebrania przesyłki koszt zostanie powiększony o kwotę zwrotu do nadawcy, tj. 17,22 zł brutto.
5. Termin: bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 30 dni.
Skip to content