Kwalifikacja i czas oczekiwania

Zasady rejestracji do poradni specjalistycznych

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-20.00. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Rejestracji.

Wymagane dokumenty:

1. numer e-skierowania/skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,
2. dowód tożsamości,
3. stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Skierowanie nie jest wymagane do poradni onkologicznej.
Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:
 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty

Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.
W poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne informacje

1. Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

2. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

3. Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Przyjęcie do szpitala

W celu przyjęcia do szpitala należy zgłosić się do placówki w wyznaczonym przez lekarza dniu i godzinie wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie numeru PESEL przez NFZ i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony powyżej pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Skip to content