Poradnia Żywieniowa

Multidyscyplinarny zespół poradni żywieniowej, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, dietetycy oraz rehabilitanci prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami w zakresie:

 • żywienia dojelitowego w warunkach domowych (świadczenia w pełni refundowane przez NFZ na obszarze województwa małopolskiego)
 • żywienia pozajelitowego w warunkach domowych (świadczenia w pełni refundowane przez NFZ na obszarze województwa małopolskiego i świętokrzyskiego)
  • konsultacji w zakresie leczenia żywieniowego, w tym:
  • suplementacji żywieniowej przed planowanym leczeniem chirurgicznym i onkologicznym oraz w chorobach przewodu pokarmowego, zaburzeniach wchłaniania, zespole krótkiego jelita, chorobach nowotworowych, powikłaniach jelitowych po radioterapii.
  • diagnostyki utraty masy ciała i niedożywienia,
  • kwalifikacji do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
Świadczenia przeznaczone są dla pacjentów, którzy nie mogą prawidłowo lub wystarczająco odżywiać się drogą doustną, co zagraża niedożywieniem.
Niedożywienie to stan wynikający z braku wchłaniania lub braku spożywania składników odżywczych, prowadzący do zmiany składu ciała, a przez to do upośledzenia aktywności fizycznej i psychicznej organizmu oraz wpływający niekorzystnie na wynik leczenia choroby podstawowej (definicja wg ESPEN).

Bardzo ważna jest prawidłowo przeprowadzona kwalifikacja i włączenie we właściwym czasie odpowiedniej interwencji żywieniowej.

Najbardziej fizjologiczną i preferowaną drogę podaży żywienia jest droga doustna. W przypadku występowania nietolerancji pokarmów pochodzenia naturalnego, należy rozważyć zastosowanie diet przemysłowych w postaci dietetycznych środków spożywczych specjalnego medycznego przeznaczenia. Rodzaj diety doustnej ustala się indywidualnie na podstawie obecnego stanu pacjenta, jego zapotrzebowania i tolerancji. Żywienie doustne stosowane wg indywidualnego planu żywienia, często stanowi również uzupełnienie leczenia żywieniowego pozajelitowego czy dojelitowego, skutecznie wspomagając procesy regeneracji i adaptacji jelit, odbudowy flory bakteryjnej przewodu pokarmowego oraz poprawiając komfort życia pacjentów i ich rodzin.

Obecnie żywienie pozajelitowe, obok dojelitowego jest powszechnie stosowane w wielu szpitalach zarówno w Polsce jak i w całym świecie, ale pacjenci, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu mogą również zostać objęci żywieniem domowym.

Poradnia Żywieniowa prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych, która obejmuje:

 • Kwalifikacje pacjenta do żywienia dojelitowego/ pozajelitowego w warunkach domowych
 • Wytworzenia sztucznego dostępu żywieniowego
 • Ustalenie planu leczenia
 • Szkolenie z zakresu opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego w przypadku żywienia dojelitowego, dożylnego w przypadku żywienia pozajelitowego oraz podaży i przechowywania diet
 • Zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunem
 • Monitorowanie stanu pacjenta podczas wizyt kontrolnych
 • Wykonanie cyklicznych badań kontrolnych zgodnie z terminarzem lub częściej w razie potrzeby
 • Dostarczanie leków, preparatów, sprzętu do domu pacjenta
 • Zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań związanych z leczeniem żywieniowym
 • Pomoc z transportem pacjenta do ośrodka w przypadku hospitalizacji związanej z prowadzonym leczeniem żywieniowym.

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych polega na dostarczeniu wszystkich substancji odżywczych drogą dożylną. Żywienie to kierowane jest do pacjentów, u których żywienie przez przewód pokarmowy jest całkowicie niemożliwe lub możliwe, ale niewystarczające. Wdrożenie terapii żywieniowej poprawia stan ogólny, przez co zwiększa szanse powodzenia leczenia choroby podstawowej oraz zwiększa komfort życia pacjentów.

Wskazania:

 • Niedożywienie niedające leczyć się drogą przewodu pokarmowego
 • Zespół krótkiego jelita
 • Stabilna przetoka przewodu pokarmowego w okresie niemożliwego leczenia operacyjnego
 • Zespół przewlekłej niedrożności zrostowej
 • Wielopoziomowa niedrożność przewodu pokarmowego uniemożliwiająca odżywianie drogą przewodu
 • Mukowiscydoza z zajęciem przewodu pokarmowego
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • Popromienne zapalenie jelit
 • Toksyczne zapalenie jelita cienkiego
 • Toksyczne zapalenie jelita cienkiego i jelita grubego
 • Przewlekła biegunka autoimmunologiczna
 • Zespół rzekomej niedrożności przewodu pokarmowego i inne neurogenne zaburzenia jelitowe
 • Inne zespoły nietolerancji pokarmowej niedające się leczyć innymi metodami.

Kwalifikacja do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych

Zgłoszenie pacjenta do poradni:
1. przez wypełnienie karty zgłoszenia umieszczonej na stronie szpitala,
2. telefonicznie pod nr infolinii 602 242 151,
3. osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Kwalifikacja do żywienia pozajelitowego odbywa się w szpitalu.

Pacjent może skorzystać z bezpłatnego żywienia pozajelitowego w warunkach domowych, jeżeli posiada:

 • e-skierowanie do poradni żywieniowej
 • w razie potrzeby opiekuna, który odbędzie odpowiednie szkolenie.

Realizacja świadczenia

1. Pacjent zostaje przyjęty na oddział celem kwalifikacji, wytworzenia dostępu do żyły centralnej, ustalenia zapotrzebowania i doboru odpowiedniego składu mieszaniny odżywczej .
2. W trakcie hospitalizacji pacjent i/lub opiekun zostaje przeszkolony w zakresie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia żywienia pozajelitowego, między innymi: przechowywania i przygotowania mieszanin do żywienia pozajelitowego, posługiwania się cewnikiem żylnym oraz rozpoznawaniu powikłań.
3. Po wyjściu ze szpitala Pacjent otrzymuje raz w tygodniu gotowe worki zawierające mieszaniny odżywcze bezpośrednio do swojego domu. Mieszanina odżywcza podawana jest w czasie kilkunastu godzin (w zależności od rodzaju diety, stanu chorego), zwykle w godzinach nocnych.
4. Ponadto pacjentowi regularnie są dostarczane materiały medyczne oraz środki do dezynfekcji niezbędne do prowadzenia terapii w domu.
5. Pacjent pozostaje w stałym kontakcie z zespołem żywieniowym, mając do dyspozycji całodobowy numer infolinii.
6. Co najmniej raz na 3 miesiące pacjent ma kontrolną wizytę w Poradni.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest wskazane u chorych nie wymagających hospitalizacji, a u których niemożliwe jest wystarczające karmienie drogą naturalną, możliwe jest natomiast odżywianie drogą przewodu pokarmowego pod warunkiem uzyskania dostępu do jego sprawnie działających odcinków i zastosowania odpowiedniej diety przemysłowej.

Wskazania:

 • Stany wegetatywne,
 • śpiączki (nie metaboliczne!)
 • Zaburzenia połykania w przebiegu chorób neurologicznych:
  • powikłanie udaru mózgu,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • miastenia i zespoły miasteniczne,
  • miopatie,
  • polineuropatie,
  • choroba Parkinsona,
  • choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne,
  • stwardnienie rozsiane (SM)
 • Zaburzenia połykania innego pochodzenia
 • Choroby onkologiczne jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka
 • Brak możliwości żywienia doustnego
 • Choroby zapalne jelit
 • Mukowiscydoza

Kwalifikacja do żywienia dojelitowego w warunkach domowych

Zgłoszenie pacjenta do poradni:
1. przez wypełnienie karty zgłoszenia umieszczonej na stronie szpitala,
2. telefonicznie pod nr infolinii 602 242 151,
3. osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Kwalifikacja do żywienia dojelitowego może odbyć się:

 • w szpitalu
 • w poradni żywieniowej
 • w domu pacjenta

Pacjent może skorzystać z bezpłatnego żywienia dojelitowego w warunkach domowych, jeżeli posiada:

Realizacja świadczenia

1. Kwalifikacja może odbyć się w domu pacjenta, w poradni lub w takcie pobytu szpitalnego, gdzie zostaje ustalany plan leczenia, dobór odpowiedniej diety przemysłowej.
2. W trakcie wizyty kwalifikacyjnej pacjent i/lub opiekun zostaje przeszkolony w zakresie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia żywienia dojelitowego, między innymi: przechowywania, przygotowania, podaży diety. Szkolenie z zakresu opieki nad wytworzonym dostępem do przewodu pokarmowego.
3. Wizyty lekarskie i pielęgniarskie odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące z pobraniem kompletu badań.
4. Ponadto pacjentowi regularnie są dostarczane diety, materiały medyczne niezbędne do prowadzenia terapii żywieniowej w domu.
5. Pacjent pozostaje w stałym kontakcie z zespołem żywieniowym, mając do dyspozycji całodobowy numer infolinii.
Skip to content