12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Wydanie dokumentacji medycznej

Wydanie dokumentacji medycznej lub jej kopii dokonywane jest na podstawie pisemnego wniosku :

 

POBIERZ WNIOSEK

 

 I. Sposób złożenia wniosku :

1. Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 :

- w rejestracji Szpitala,

- w administracji Szpitala II p.

2. Przesłanego drogą mailową na adres email : dokumentacja@szpitalskawina.pl

3. Przesłanego listownie na adres Szpitala Wielospecjalistycznego w Skawinie,

ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina ( z dopiskiem : Dokumentacja medyczna).

II.Sposób realizacji wniosku :

 1. Odbiór osobistylub odbiór przez osobę upoważnioną bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 30

dni. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 lub po uprzednim telefonicznym

uzgodnieniu innego terminu (tel. kontaktowy : 666 08 86 58).

W rejestracji należy uiścić opłatę za wykonanie kopii dokumentacji i potwierdzić odbiór podpisem.

 

 1. Wysyłka za pośrednictwem UPS – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 30 dni plus czas

 

dostarczeniaprzesyłki za pobraniem w kwocie 20,72 pln.Przy odbiorze należy uiścić opłatę za

 

wysyłkę oraz załączone kopie dokumentacji. W przypadku nieodebrania przesyłki koszt

 

zostanie powiększony o kwotę zwrotu do nadawcy, tj.17,22 pln brutto.

 

III. Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 

IV. Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana, co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

 • kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

V. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;

 • osobie upoważnionej w dokumentacji medycznej przez pacjenta;

 • upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona w dokumentacji medycznej przez pacjenta za życia.

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).

Wyjątki dotyczą:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);

 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);

 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);

Po upływie w/w czasu dokumentacja medyczna kwalifikowana jest do zniszczenia w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

W razie wątpliwości wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu : 666 08 86 58